اجاره فضای رک

1Unit-


 • AMP 3

 • IP 1

 • TRAFFIC Unlimited


2Unit-


 • AMP 3

 • IP 2

 • TRAFFIC Traffic


4Unit-


 • AMP 5

 • IP 4

 • TRAFFIC Unlimited


5Unit-


 • AMP 5

 • IP 4

 • TRAFFIC Unlimited


6Unit-


 • AMP 6

 • IP 5

 • TRAFFIC Unlimited


10Unit-


 • AMP 8

 • IP 8

 • TRAFFIC Unlimited


12Unit-


 • AMP 10

 • IP 8

 • TRAFFIC Unlimited


20Unit-


 • AMP 12

 • IP 16

 • TRAFFIC Unlimited


40Unit-


 • AMP 16

 • IP 32

 • TRAFFIC Unlimited